1938 rok. Akcja paschalna Gminy Żydowskiej w Krakowie.

6 kwietnia 1938 roku Gazeta Gminna organ urzędowy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie na drugiej stronie, informowała:

„Tegoroczna akcja paschalna Gminy Żydowskiej w Krakowie przypada na okres największego nasilenia nędzy w ulicy żydowskiej, skutkiem czego Gmina Żydowska stanęła przed bardzo trudnym zadaniem w organizowaniu tej akcji. Liczba szukających pomocy świątecznej jest tak wielka, że trzeba będzie rozwinąć jak najintensywniejszą pracę, by akcja paschalna zorganizowana przez Gminę Wyzn. Żydowską osiągnęła zamierzony cel. Będzie to możliwym jedynie wtedy, jeśli społeczeństwo żydowskie odezwie się na nasz apel i poprze usiłowania Gminy w podjętej akcji, w przeciwnym bowiem razie tysiące naszych biednych braci pozostanie w czasie świąt bez środków do życia. Gmina Żydowska przystępując do zorganizowania tegorocznej pomocy świątecznej powołała do życia komitet obywatelski, na którego czele stanął przewodniczący gminnej Opieki Społ. r. inż. A. Buchner. Na zebraniu Komitetu odbytym w sali Gminy Żyd. dnia 28 lutego br. r. inż. Buchner po zobrazowaniu nędzy panującej w ulicy żydowskiej, podkreślił doniosłe znaczenie akcji pomocy świątecznej dla biednej ludności żydowskiej i przedstawił plan jej zorganizowania. Akcja ta, o ile ma być celowa, powinna być scentralizowana w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, gdyż rozproszkowanie jej przez różne prywatne filantropie, odnosi tylko ten skutek, że jedni korzystają z pomocy z kilku źródeł, inni natomiast zostają całkowicie pominięci. W wyniku dłuższej i ożywionej dyskusji, w której brali udział Rabini i licznie zebrani obywatele, wyłoniono sekcję finansowo-budżetową, gospodarczą (rozdzielczą), oraz sekcję dla wyżywienia w czasie świąt żołnierzy Żydów, załogujących w Krakowie. Postanowiono również odnieść się do społeczeństwa żydowskiego z odezwą o składanie datków na akcję paschalną, oraz zwrócić się do Urzędu wojewódzkiego w sprawie nałożenia opłaty na wprowadzone do Krakowa mace i mąkę paschalną z prowincji, na rzecz funduszu pomocy świątecznej dla biednej ludności żydowskiej. Na następnych zebraniach komitetu, poruszano różne aktualne kwestie związane z akcją paschalną oraz omawiano szczegóły dotyczące je przeprowadzenia. Rozpoczęto już rejestrację osób reflektujących na pomoc świąteczną, która odbywa się w biurach Wydziału Opieki Społ. przy ul. Józefińskiej 5, codziennie z wyjątkiem sobót. Dla uzyskania pomocy świątecznej reflektanci winni wykazać się urzędowymi dowodami stwierdzającymi stałe zamieszkanie w Krakowie oraz ubóstwo, by zapobiec nadużyciom. Równocześnie wszczętą została zbiórka na fundusz akcji paschalnej, w której biorą udział delegaci komitetu obywatelskiego odwiedzający w tym celu ludność żydowską miasta. Korzystający z pomocy świątecznej otrzymywać będą mace i inne niezbędne na święta środki spożywcze w ilości odpowiadającej ich stosunkom rodzinnym. Według dotychczasowych obliczeń, z akcji paschalnej korzystać będzie około 4000 rodzin czyli około 20.000 osób, licząc przeciętnie 5 osób na rodzinę. Gmina Wyznaniowa Żydowska ogłosiła już przetarg na dostawę 20.000 kg mac i 100.000 kg ziemniaków, które wydawać się będzie ubogiej ludności wraz z asygnatami na deputaty żywnościowe do wyznaczonych sklepów. Należy się spodziewać, że ludność żydowska zrozumie doniosłość tej akcji w okresie tak wielkiej nędzy w: ulicy żydowskiej i pośpieszy chętnie z pomocą, pamiętając w czasie świąt o tych biednych braciach, których srogi los zmusza do korzystania z ofiarności publicznej.”

Źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.