Ogłoszenie

Prezentujemy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie wydany w sprawie o sygn. akt I C 1989/19 z dnia 20 maja 2021 r. nakazujący Fundacji Chabad Lubawitch opróżnienie oraz opuszczenie Synagogi Izaaka.

Sign. akt I C 1989/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Pilarczyk

Protokolant: sekretarz sądowy Sara Franiak

po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2021 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie przeciwko Fundacji Chabad Lubawitch Kraków z siedziba w Krakowie

o eksmisję

1. nakazuje stronie pozwanej, Fundacji Chabad Lubawitch Kraków z siedziba w Krakowie, opróżnić i opuścić lokale w Synagodze Izaaka przy ul. Kupa 18 w Krakowie, wskazane w Umowie najmu zawartej przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie w dniu 16 kwietnia 2008r. Oraz wydać je stronie powodowej, Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie;

2. oddała powództwo w pozostałęj części;

3. zasądza od strony pozwanej Fundacji Chabad Lubawitch Kraków z siedziba w Krakowie na rzecz strony powodowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie kwotę 9.252 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) tytulem zwrotu kosztów procesu.