Ukazało się KALENDARIUM poświęcone krakowskim Żydom (1918-1939)

Czesław Brzoza, Na Kazimierzu i… Żydzi Krakowa międzywojennego. Kalendarium, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2023, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2023, ilość stron 1400

Praca ma na celu przybliżenie różnych aspektów życia żydowskich mieszkańców Krakowa w latach międzywojnia, co w konsekwencji być może przyczyni się do zrozumienia problemów, z jakimi się oni borykali – zrozumienia, którego wielokrotnie brakowało już w okresie międzywojennym. Polacy i Żydzi mieszkali co prawda w tych samych dzielnicach, przy tych samych ulicach i bardzo często nawet w tych samych domach, ale ich kontakty nie były jednak zbyt częste i sprowadzały się zazwyczaj do sfery edukacyjnej i ekonomicznej. Żydzi bardzo rzadko odwiedzali chrześcijańskie (polskie) domy, a jeszcze rzadziej, jak można wnioskować z lektury literatury pamiętnikarskiej, przyjmowali Polaków u siebie. Wielu Żydów, zwłaszcza z uboższych sfer ortodoksyjnych, nie znało języka polskiego lub znało go bardzo słabo, jednocześnie liczba Polaków znających jidysz była znikoma. W rezultacie różnice religijne, obyczajowe i językowe powodowały, że obie społeczności żyły nie tyle razem, ile obok siebie.

prof. dr hab. Czesław Brzoza (ur. 1947) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1992 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Polityczna prasa krakowska 1918-1939. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii UJ. Jest członkiem Komisji: do Oceny Podręczników Szkolnych, Historii i Kultury Żydów oraz Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności.

Do najważniejszych publikacji prof. Brzozy zaliczyć należy;

Polityczna prasa krakowska 1918-1939, Kraków 1990
3 maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kraków 1996
Kraków między wojnami. Kalendarium 28 X 1918 – 6 IX 1939, Kraków 1998
Historia Polski 1918-1945 (wraz z Andrzejem Leonem Sową), Kraków 2006
Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906-1917 – słownik biograficzny (wraz z Kamilem Stepanem), Warszawa 2001
Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej 1918 – 1945. Wielka historia Polski. Tom 9, Kraków 2017