Sąd Polubowny
Przewodniczący
Flavio Cardone
Sekretarz
Szymon A. Opoczyński
Członek Sądu
Samuel Dybek